privacybeleid

Wij proberen jouw privacy altijd te waarborgen

Privacybeleid Leeuwis Fysiogroep

Leeuwis Fysiogroep Leeuwis Fysiogroep, gevestigd aan Waleweingaarde 4, 7329 BD Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Adres: Waleweingaarde 4, Postcode: 7329 BD Apeldoorn. Telefoon: +31 55 5343546. https:// www.leeuwisfysiogroep.nl

C. Leeuwis is de Functionaris Gegevensbescherming van Leeuwis Fysiogroep Hij is te bereiken via secretariaat@leeuwisfysiogroep.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leeuwis Fysiogroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, lijst met contactgegevens van de klant via een app, internetbrowser en andere apparaat types en uw bankrekeningnummer.

 

Leeuwis Fysiogroep verwerkt de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u: Gegevens over uw  gezondheid en uw burgerservicenummer( BSN). Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@leeuwisfysiogroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Leeuwis Fysiogroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Voor het afhandelen van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en/ of reclamefolder, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Leeuwis Fysiogroep analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Leeuwis Fysiogroep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leeuwis Fysiogroep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leeuwis Fysiogroep) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens?

Leeuwis Fysiogroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 
1. Behandelingen: Bewaartermijn bij behandelingen in onze praktijk: voor de duur van een behandeltraject.
Reden: facturatie en/of contact met betrekking tot behandelingen en gezondheid.
2. FysioFit: Bewaartermijn bij lidmaatschappen fysiofit: voor de duur van een lidmaatschap.  
Reden: facturatie en/of contact met betrekking lidmaatschappen en gezondheid.
3. Sollicitaties: Bewaartermijn: 30 dagen. Reden: contact. 4. Overige: Bewaartermijn: 30 dagen. Reden: contact.

Delen van persoonsgegevens

Leeuwis Fysiogroep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leeuwis Fysiogroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leeuwis Fysiogroep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@leeuwisfysiogroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Leeuwis Fysiogroep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacy reglement

1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens;

2. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens.  Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

3. Naast de behandelaar die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;

4. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelaar verzoeken deze te wijzigen;

5. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;

6. Teneinde onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelaar;

7. Gegevens van de patiënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;

8. Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Beveiliging persoonsgegevens

Leeuwis Fysiogroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via secretariaat@leeuwisfysiogroep.nl.